REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO vMax

 

Postanowienia ogólne

Sklep vmax.sklep.pl obsługiwany przez firmę Vmax, ul Nowozachęty 21a, 41-407 Imielin

Warunki dokonywania zakupów :

vmax prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem

http://www.vmax.sklep.pl

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie v-max.sklep.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

Reklamacje i gwarancje

 

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli vmax.sklep.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z obsługą sklepu;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego vmax.sklep.pl.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym VMAX.SKLEP.PL w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury lub wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem POBIERZ FORMULARZ).
5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

8.  Nie odbieramy j przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: biuro@vmax.sklep.pl

Wzór odstąpienia od umowy:

 

Wzór

Miejscowość, data

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)             

    vMax Grzegorz Bieroński
    ul Nowozachęty 21a    41-407 Imielin

 

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

……………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

 

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

 

Odmowa odbioru

 

W sytuacji gdy zamówiony towar zostanie wysłany, lecz klient odmówi odebrania zamówionego towaru, zostanie obciążony kosztami transportu zamówionego towaru. Koszty transportu wynoszą odpowiednio:

- Części, akcesoria, odzież  lub towary nie przekraczające 30 kg 19 zl
- Skutery, motocykle, quady 200- 400 zł

Do 5 dni od odmówienia odebrania towaru wystawiamy Fakturę VAT.

 

Postanowienia końcowe

Dane osobowe przetwarzane są przez www.vmax.sklep.pl  zgodnie zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych 

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@vmax.sklep.pl .

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane vmax.sklep.pl Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.